NYSTED_ATMOSPHERE-56

Vedtægter

Vedtægter for Nysted Erhvervs- & Turistforening CVR 27664318

§ 1: Navn, formål og hjemsted.

Foreningens navn er “Nysted Erhvervs- & Turistforening”.

Foreningens formål er at reklamere udadtil for byen og dens opland som erhvervs-, handels-, ferie- og udflugtsmål samt indadtil at fremme Nysted som erhvervs-, handels­oplevelses- og trivsels-område for lokale borgere.

 

§ 2: Medlemmer. Som medlemmer af foreningen kan man vælge mellem 5 kategorier af medlemskab.

A. Erhverv og turisme, heltidsmedlem:

Erhvervsvirksomheder, institutioner og organisationer med interesse for eller tilknytning til erhverv/turisme i Nysted.

B. Erhverv og turisme, deltidsmedlem:

Erhvervsvirksomheder o.l. som har en begrænset åbningstid, svarende til højst 20 timer ugentligt eller maximalt 3 1/2 måned årligt.

C. Foreninger:

Foreninger som ønsker at støtte foreningens formål og aktiviteter.

f.eks. Grundejerforeninger, Idrætsforeninger, sociale- eller kulturelle foreninger o.lign. Foreninger kan efter aftale, have gensidigt medlemskab.

D. Borger:

Enkeltpersoner med interesse for erhverv/turisme og udvikling af Nysted og Omegn.

E. Aktivitetsmedlemmer:

stemmeret på generalforsamlingen, men hvor anden lovgivning kræver et foreningsmedlemskab (f.eks. flag gruppe)

Nægtelse af optagelse, respektive eksklusion af et medlem – når særlige grunde taler herfor – kan besluttes af bestyrelsen. Bestyrelsens afgørelse kan af pågældende indbringes for først kommende ordinære generalforsamling til efterprøvning.

 

§ 3: Kontingent

Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen for hvert regnskabsår og forfalder pr. 1. februar. Bestyrelsen opkræver kontingent 1 gang årligt. Kassereren fører regnskab over udgifter og indtægter. Medlemsadministrator ajourfører medlemsliste.

Kontingentet opdeles i et:

A-medlemskab for fuldtids Erhvervs- og Turisme,

B-medlemskab for deltids Erhvervs- og Turistmedlemmer,

C-medlemskab for foreninger,

D-medlemskab for enkeltpersoner med særlig interesse for turisme E-medlemskab for aktivitetspersoner.

 

§ 4: Bestyrelse

Bestyrelsen har den daglige ledelse af foreningen og repræsenterer denne i alle forhold.

Bestyrelsen består af 5 personer, der vælges blandt medlemmerne. De valgte har mandat for 2 år. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær og fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Bestyrelsen varetager foreningens opgaver. De valgte personer har mandat for 2 år (med afgang 3 og 2). Samtidig vælges 2 suppleanter med mandat for 1 år.

 

§ 5: Ordinær generalforsamling.

Generalforsamlingen er højeste myndighed i alle foreningens anliggender. Den ordinære generalforsamling, der afholdes inden udgangen af årets første kvartal, indkaldes med mindst 14 dages varsel ved udsendelse af

e-mail/Facebook. Vedtægter kan ses på foreningens hjemmeside Nysted.dk.

Stemmeret på generalforsamlingen har de personer / virksomheder, der er indmeldt inden udgangen af det foregående regnskabsår, og som kan fremvise gyldig kvittering for medlemskab i det kalenderår hvori generalforsamlingen afholdes.

Stemmeret på generalforsamlingen kan udøves ved fuldmagt, dog således at fuldmagten gives til et andet stemmeberettiget medlem, og således at hvert fremmødt medlem kun kan medbringe 1 fuldmagt. A-medlemmer har to stemmer, B-medlemmer har to stemmer, C og D medlemmer har en stemme og E medlemmer har ikke stemmeret.

Dagsorden på generalforsamlingen skal mindst omfatte følgende punkter:

  1. Valg af dirigent.
  2. Valg af stemmetællere.
  3. Bestyrelsens / Formandens beretning for det forløbne år.
  4. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.
  5. Behandling af indkomne forslag.
  6. Fastsættelse af kontingent for det kommende år.
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter herfor.
  8. Valg af 2 bilagskontrollanter og 2 suppleanter.

Forslag der ønskes fremmet til behandling eller afstemning på den ordinære generalforsamling, må fremsendes skriftligt til bestyrelsen og være bestyrelsen i hænde senest 1. februar, således at forslag kan udsendes sammen med indkaldelse til generalforsamlingen.

Generalforsamlingen træffer beslutning ved almindelig stemmeflerhed. Ved stemmelighed betragtes et forslag som bortfaldet.

Såfremt et medlem ønsker det, foretages afstemninger skriftligt. En stemmeseddel er ugyldig, hvis den indeholder anden information end det, afstemningen handler om.

Der føres referat over forhandlinger og beslutninger. Referatet underskrives af dirigent.

 

§ 6: Ekstraordinær generalforsamling.

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, og skal indkaldes når mindst 20 % af medlemmerne skriftligt – med motiveret dagsorden – stiller krav til bestyrelsen herom.

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, med mindst 14 dages varsel, ved e-mail til alle medlemmer indeholdende dagsorden.

 

§ 7: Regnskab og revision.

Foreningens regnskabs- og kontingentår er kalenderåret.

Foreningens kasserer udpeges årligt af bestyrelsen. Driftsregnskab og status påtegnes af de på generalforsamlingen valgte bilagskontrollanter.

Regnskabet forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse. Regnskabet skal være revideret af 2 generalforsamlingsvalgte kritiske bilagskontrollanter, som er valgt blandt medlemmer udenfor bestyrelsen.

 

§ 8: Udmeldelse

Udmeldelse af foreningen skal ske med 3 mdr. forudgående skriftligt varsel. Har et medlem pådraget sig 1 års restance udelukkes vedkommende automatisk, og restancen søges inddrevet.

 

§ 9: Tegningsret

Foreningen tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem.

I alle sager, der angår køb, salg eller pantsætning af fast ejendom, tegnes foreningen af formanden samt 3 bestyrelsesmedlemmer.

Optagelse af lån skal godkendes af et flertal i bestyrelsen.

Udstedelse af lån til tredjepart kræver godkendelse af formand samt et flertal af bestyrelsen.

 

§ 10: Vedtægtsændringer.

Til ændring af nærværende vedtægter kræves vedtagelse på en ordinær generalforsamling med 2/3 af de afgivne stemmer.

 

§ 11: Evt. opløsning.

Til foreningens opløsning kræves vedtagelse på en ordinær generalforsamling med 2/3 majoritet blandt samtlige medlemmer. Opnås denne majoritet ikke, er bestyrelsen berettiget til at indkalde en ekstraordinær generalforsamling, på hvilken opløsningen kan vedtages med 2/3 majoritet blandt de fremmødte medlemmer.

Ved foreningens opløsning kan foreningens formue alene anvendes til aktivitet i overensstemmelse med foreningens formål.

Vedtaget på generalforsamling i Nysted den 21. marts 2023

,

Nysted fun facts

Vidste du at fra omkring 1200-tallet var Nysted centrum for kongens forvaltning af det østlige Lolland?

Events og arrangementer i nysted

juni 2024

13jun19:0021:00Livet i middelalderbyen, Nysted Bibliotek

15jun15:0018:00Koncert: Operaperler, Villa Marina

16jun15:0016:30Koncert: Local Vocals jubilæumskoncert, Nysted Kirke

juli 2024

20jun(jun 20)13:0029aug(aug 29)16:00Rundvisning i Museet, Museet Aarestrups hus

20jun(jun 20)14:0029aug(aug 29)16:00Åbent museum: Opdag og spil, Orgelmuseet

30junHele dagenHvad sker der ellers i Nysted?- Viderestilling til KultuNaut

august 2024

20jun(jun 20)13:0029aug(aug 29)16:00Rundvisning i Museet, Museet Aarestrups hus

20jun(jun 20)14:0029aug(aug 29)16:00Åbent museum: Opdag og spil, Orgelmuseet

01aug17:0018:30Kaminpassiar, Skomagergården