Skovene vest for Nysted

Private skove er som hovedregel åbne for færdsel ad stier og veje fra kl. 6 til solnedgang til fods og på cykel. Man må opholde sig indtil 150 m fra beboelses- og driftsbygninger. Reglerne findes i Naturbeskyttelseslovens §23.

Skovene er produktionssteder, og man må forvente at veje og stier er i vekslende stand. Normalt vil man kunne cykle ad stierne, som er vist med fuldt optrukket streg, mens man må trække cyklen eller nøjes med at gå ad stier vist med stiplet streg.

Som man kan se ligger de lokale skove langs områdets yderkanter, mod havet eller tidligere mosestrækninger. Nogle skove indbyder til rundture, andre kan man kun køre igennem. De meste interessante skove er de sydlige og østlige.

Vest for Nysted ligger 2 skovkomplekser. Det ene består af Ålholm Hestehave og Ålholm Folehave, Det andet af Gl. Fredsskov, Egholm Skov, Høvænge Skov og Præsteskoven.

Ålholm Hestehave (1,4 km2 - 140 ha - 250 td.)

Som navnet antyder har denne skov tidligere været anvendt til græsning for slottets heste. Hestehaven ligger tæt på Ålholm slot på en halvø vest for Nysted Nor. En del af skoven blev  udlagt som park Frederik Christian Raben, der ejede Ålholm fra 1791-1838. Der står en mindesøjle over ham på Ålholm Parkvej med en længere latinsk indskrift.

Frederik Christopher Otto Raben-Levetzau ejede Ålholm fra 1889 til sin død i 1933. Fra 1905-1908 var han udenrigsminister i J.C. Christensens regering. Straks ved sin overtagelse af godset begyndte han at restaurere og ombygge slottet og omlægge parken samt bygge et indhegnet gartneri og en ny dæmning over slotssøen (i dag kaldet "Alverdens Gang")

I dag er det nærmest umuligt at få øje på noget, der ligner en park. Men der findes dog i området 2 pavilloner, et par mindesten samt en del eksotiske træer. Tidligere har der også været en 9-hullers golfbane, der nu dog er helt forsvundet.

Turen rundt i Hestehaven har kun én indgang, nemlig ved det tidligere automobilmuseum på Stubberupgården. Ruten fører mod sydøst frem til en dyrehave med dådyr. Lige før hegnet om dyrehaven ses en af Frederik Christopher Otto Raben-Levetzaus opfindelser, nemlig en ryddet bane fra slottet gennem skoven frem til Østersøen. Fra det yderste af pynten er der udsigt mod Nysted og Skanseområdet samt vindmøllerne på havet.

Hestehaven præges af blandingen af skov og græsningsarealer, en stemning, der føles lidt som en overlevering fra gamle dage.

På det følgende stykke mod vest passerer man igen skovgennembruddet og kommer forbi "Grevindens badehus", en bjælkehytte med egen badebro, samt "Sofiehøj", en runddysse fra stenalderen. Desuden ser man fra vejen nogle af de mange bronzealderhøje, der også findes i skoven. Turen rundt i skoven er godt 4. km lang.

Fra 1970'erne og frem til 1995 kørte en lille damptog turister rundt i skoven og nogle af skinnerne kan stadig ses.

Ålholm Folehave (55 ha - 100 td)

Lidt nord for Hestehaven ligger Folehaven, der er noget mindre. Terrænet er mere kuperet og gennem skoven strækker sig fortsættelsen af Nysted Nor som en engstrækning og et mindre vandløb.

Folehaven har også i tidligere tid været anvendt til græsning for slottes ungheste. Den pavillon, der i dag findes på Skansen stod oprindeligt her i skoven, hvor den dannede rammen om byens skytteselskab. Der blev i 1890'erne gjort forsøg på at føre en vej igennem fra Ålholm til Kettinge, men det blev opgivet. Man kan dog stadig se 2 rækker kastanjetræer, der skulle flankere vejen.

En tur fra Nysted via Alverdens Gang, rundt i Hestehaven og gennem Folehaven tilbage til Nysted Havn har en længde på ca. 9,5 km.

Høvænge Skov m.m. (tilsammen ca.120 ha - 215 td.)

Dette kompleks består af 5 mindre skove i tre afdelinger, adskilt af bl.a. Høvængerne. Mod øst ligger Egholm Skov og Gammel Fredsskov og mod vest findes Høvænge Skov og Præsteskoven, samt lidt mod nord uden for kortet Ny Fredsskov.

Fra 1872 til ca. 1930 blev der udført en række kystbeskyttelsesopgaver på Sydlolland og Sydfalster som en reaktion på den store stormflod i 1872. Diget ved Høvængerne er en del af dette projekt. De viste stier fører rundt i området ad skov- og markveje, offentlige veje og også hen over diget.

En tur fra Nysted Havn gennem skovene og tilbage til Nysted har en længde på ca. 18,5 km. Turen rundt i skovene er på højst 6,5 km. Undervejs er det muligt at se en del oldtidsgrave, som dog for nogles vedkommende er svært tilgængelige. Ved den ene af dem står en mindesten for en af skovens tidligere ejere.

På den offentlige vej nord for Høvænge Havn finder man Høvængestenen, der angiveligt er Lolland-Falsters største sten, og som er bragt hertil af isen for 20.000 år siden. I den østlige ende af Ny Fredsskov ligger en mini-ås fra istiden. I den blev der ca. 2010 etableret en underjordisk grotte til flagermus.