Roden og Frejlev skove

Private skove er som hovedregel åbne for færdsel ad stier og veje fra kl. 6 til solnedgang til fods og på cykel. Man må opholde sig indtil 150 m fra beboelses- og driftsbygninger. Reglerne findes i Naturbeskyttelseslovens §23.

Skovene er produktionssteder og man må forvente at veje og stier er i vekslende stand. Normalt vil man kunne cykle ad stierne vist med fuldt optrukket streg, mens man må trække cyklen eller nøjes med at gå ad stier vist med stiplet streg.
Som man kan se ligger de lokale skove langs områdets yderkanter, mod havet eller tidligere mosestrækninger. Nogle skove indbyder til rundture, andre kan man kun køre igennem. De meste interessante skove er de sydlige og østlige.

Roden Skov og Frejlev Skov ligger ganske tæt på hinanden, men både deres historie og aktuelle struktur er vidt forskellige

Roden Skov (ca. 5,6 km2 - 560 ha - 1015 td.)

Roden Skov er egnens største. Navnet er det samme ord som "rydning", der kendes i mange stednavne som -rød eller -ryd og stammer fra et gammelt navn på en mark lige uden for skoven.

Skoven har hørt under Ålholm så længe man kan se tilbage, og i 1890'erne blev den indrettet med henblik på jagt. I midten af skoven skabtes en stor cirkulær plads og alle veje og stier blev formet efter model af et edderkoppespind med skydepladsen i centrum. I dag er dette system i forfald, med pladsen kan stadig ses. I den sydøstlige kant står en mindesten med denne indskrift:

"Til minde om skovridder C. Kanns virksomhed i grevskabets skove fra 1875 til 1918"

Der er mange flere småstier end de viste, men de er mest egnet til færdsel til fods, ligesom stierne markeret med stiplede linjer.

Et af de første ynglende havørnepar i Danmark i nyere tid slog sig ned i denne skov. Der er også en stor bestand af dådyr og lejlighedsvis fritgående kvæg i Roden Skov.

Afstanden fra Nysted er mellem 5 og 9 km, afhængigt af hvilken vej man kører, og turen rundt inde i skoven er ca. 5,4 km.

 

Frejlev Skov (ca. 2,3 km2 - 230 ha - 416 td.)

Det er muligt at kombinere turen i Roden Skov med et besøg i Frejlev Skov, som dog desværre kun i ringe grad er egnet for cyklister. Til gengæld rummer den en overvældende mængde fortidsminder. Næsten hele skoven er beskyttet som en helhed ifølge Museumsloven, og mange af fortidsminderne samt strandengen ved den nordlige ende af skoven (Frejlev Bøget) er fredet.

Mindst fra omkring 1500, og sandsynligvis fra ca. 1400 og frem til 1874 har Frejlev Skov været ejet af bønderne i Frejlev i fællesskab. Ved overgangen til selveje foretoges en deling af skoven i en række parceller, én pr. gård. I dag handles skovdelene i fri handel, men skoven er stadig spredt på mange ejere. Det er derfor der ikke findes et overordnet vejsystem. De enkelte dele af vejnettet hænger ikke særlig godt sammen.

Man antager at området har været beboet og opdyrket i sten- og bronzealder, men derefter har været skovklædt. Derfor har de fleste af oldtidsminderne fået lov til at ligge, mens anlæg på senere opdyrkede marker er forsvundet. Hvis man kan abstrahere fra træerne, kan man måske forestille sig hvordan landskabet i slutningen af bronzealderen (ca. -400) har set ud med helligdomme og gravmonumenter spredt overalt.

Der er 5 indgange til skoven, og ved de 2 røde pletter står skilte med kort over skoven ruter igennem den. Visse ruter er markeret med bemalinger på træerne. Der findes en speciel brochure, som muligvis kan fås ved henvendelse på turist-informationen eller på det gamle rådhus i åbningstiderne.