Nyhedsbrev 1. juni 2019

Kommuneplan

Kommunen har udsendt en omfattende kommuneplan, hvis formål er at pege på de linjer, som Byrådet ønsker kommunens udvikling skal følge. Til arbejdet med kommuneplanen hører, at der indkaldes høringssvar fra borgerne i kommunen. Høringssvaret fra Nysted, formuleret af NOF efter dialog med borgere i byen, har kunnet samle 5 lokalforeninger om svaret og den indeholdte kritik af kommuneplanen.

Vi har ellers altid fået at vide, at man i Nysted ikke kunne blive enige om noget som helst. Derfor så byrådspolitikerne sig ret så frit stillet i forhold til, hvad man sagde i Nysted.Nu er vi naturligvis spændte på, om vores 5-hovede høringssvar bliver hørt.

Kritikken fra Nysted er, at kommuneplanen stort set ikke interesserer sig for Nysted eller for udviklingsmulighederne i by og havn. Planens fokus er en række centraliserings-bestræbelser: et megastort butikscenter i tilknytning til Guldborgsundcentret. Den professionelle vurdering af megacentrets virkninger på eksisterende handel og by områder, som er udarbejdet af konsulentvirksomheden NIRAS, melder om betragtelige skader på handlen i de eksisterede bycentre i form af butiksdød.

Det er så meget mere alvorligt, som fravær af et levende butiksmiljø er selve forudsætningen for et attraktivt bymiljø. Det kan derfor undre, at byrådet sætter megacentret så højt i sin udviklingsplan. Det betyder, at byrådet selv vælger at fremme butiksdøden både i egen kommune og i de tilgrænsende kommuner.

En anden iøjnefaldende centraliserings-indsats er etablering af øer til byggeri midt i Guldborgsund nær broen mellem Lolland og Falster med et antal broer på tværs af sejlrenden. Det er et både overflødigt og skadeligt projekt, som tilmed er helt i modstrid med en ansvarlig varetagelse af dette flotte natur- områdes kvaliteter. Der er jo rigeligt med vandnære byggepladser i Nykøbing havn, uden dette kræver, at man alvorligt skader stedets vandmiljø eller det maritime liv på sundet.

At ø-byggeriet skal ligger op ad en højhastigheds togbane med tilhørende larm giver også ø-byggeriet særlige udfordringer for at beboerne der kan nyde et friskt udendørsliv på øerne. Hvad man kunne ønske sig er, at kommunens centrale planlægnings-initiativer, rakte ud over de gængse centraliseringsvisioner. Vi savner i høj grad, at kommunen fremkommer med konkrete planer for, hvordan man agter at understøtte udviklingen i de store dele af kommunen, som ligger uden for Nykøbing.

Vi lever i en landkommune med alle de herligheder, det indebærer. Kommunens fremadrettede initiativer kan derfor med fordel tage udgangspunkt i disse kvaliteter og i de nye udviklingslinjer, der tegner sig for et attraktivt liv uden for de større byer, som er ved at gro til i støj og trængsel. En sådan linje vil kunne bidrage til, at Guldborgsund Kommune blev opfattet som en ny og moderne kommune, der i kraft af sine nye kvaliteter og visioner kan byde på attraktive alternative bolig og levesteder. Kommunen kunne dermed fremtræde med konkurrencedygtige levevilkår i forhold til, hvad de traditionelle by-ophobninger tilbyder sine beboere.

Karl Krarup

Den Flyvende Lollænder

Da vi fra NOF foreslog, at man opstillede Bo Karbergs store, flotte skulptur “Den flyvende lollænder” på Nysted Havnefront, fik vi en meget fin opbakning fra kommunen både fra administrationen, formanden for Kultur, Fritid og Bosætningsudvalget, Martin Lohse, og fra havnens ledelse ved Jørgen Hillike og havnefogeden. Vi har tilladelse til, at værket kan være opstillet frem til oktober i år.

NOF har meddelt kommunen, at vi gerne vil donere værket til byen og til kommunen og derfor vil søge at indsamle de 315.000 kr til køb af værket på to betingelser: at besøgende og borgere finder, at værket er et godt bidrag til Nysted Havnefront, og at kommunen vil modtage værket som gave.

Vi har allerede modtaget en positiv tilkendegivelse fra Grundejerforeningen for Nysted Havnefront: De melder, at man gerne ser, at værket opstilles permanent.

Karl Krarup

Nysted havn og kystområdet

Der er en stribe initiativer i gang omkring Havnen og Nysted Kyst.

De fire maritime foreninger i Nysted har fremsat et høringssvar, der peger på hvordan havn og Kyst kan udvikles. NET har skaffet midler til et professionelt planlægningsarbejde om udvikling af Nysted Kyst. NET har også udarbejdet planer, skaffet tilladelser fra Kystdirektoratet og modtaget melding om finansiering af en Sauna og Badehus på kanten af Noret. Arbejdet kunne have været sat i gang for et stykke tid siden.

Etableringen af Saunaen er midlertidig stillet i bro på grund af en indsigelse fra den lokale afdeling af Danmarks Naturfredningsforening. En handling, som har fået borgere i byen til at overveje, hvad der egentlig er denne forenings bidrag til udviklingen af Nysted og omegn.

Karl Krarup

Foreningslivet

Der er desuden en lang række konkrete initiativer i gang om udvikling af byens fysiske områder i samspil med kommunens folk og foreninger i byen, som Nysted Bevaringsforening, NOF og NET, Børneliv, der har givet og vil give en række nye kvaliteter til brugen af byen for turister, borgere og børnefamilier.

Til forskel fra samspillet omkring kommuneplanen, er der et udbredt konkret samarbejde mellem aktive foreninger og borgere i Nysted og kommunens medarbejdere. Det er håbet af vores kritik af centraliseringen bliver hørt, og at vi kan fortsætte det konkrete samarbejde med kommunens folk.

Karl Krarup