Naturguide: fredet natur

Fredning

Fredningssager behandles af et af landets 13 Fredningsnævn. En fredning betyder at der lægges begrænsninger på et områdes fremtidige anvendelsesmuligheder og undertiden også visse krav til fremtidig pleje. Der udbetales erstatning for de indskrænkninger i ejerens eller brugerens rådighed, som fredningen medfører, således at hverken den aktuelle eller fremtidige ejere derefter har flere krav på erstatning.

I dag er det kommunens ansvar at tilse, at bestemmelserne overholdes. Desværre er mange gamle fredningsdeklarationer uklare og ufyldestgørende, og der er ikke tilstrækkelig opmærksomhed på fredningens fremtidige pleje, derfor forfalder mange fredninger, og kommunen står tilbage med sorteper.

Der findes 8 områder i Nysted og omegn, som er fredede.

  • Skejten er en strandeng med store fritstående egetræer ned mod Guldborgsund, Sceneriet er kendt fra 2 malerier på Folketingets bagvæg (fri adgang).
  • Borret er et overdrev, der afgræsses af køer. Især om foråret ses en speciel flora (spørg ejeren)
  • Frejlev Bøget - fredningen gælder strandengen ved Guldborgsund og adgangen dertil  gennem skoven.
  • Stubberup Mose er Lollands eneste højmose, men den er desværre mest overladt til tilfældige påvirkninger uden en plejeplan. Man kan komme hen til mosen, men ikke ind i den.
  • Kauslund - en lund der henligger i naturtilstand. En sti er markeret rundt i lunden (fri adgang)
  • Ø. Ulslev - En række piletræer og et risgærde ved gadekæret. Tilstanden er ved at blive genetableret.
  • Vildtreservater ved Nysted og Frejlev

Læs mere her: