Frejlev Skov -
Knækkerygstenen -
Skalkekorset

 

Senest opdateret:
06. oktober 2013

 

 

 

 

Skoven
Frejlev Skov har i mange hundrede år haft en usædvanlig skæbne. Byens bønder havde, som kun ganske få i Danmark, beholdt ejendomsretten til en række skove i byens udkant på trods af, at de ellers var fæstebønder på linje med næsten alle andre på øerne.  

Ifølge et sagn skulle det være dronning Margrete 1. (1375-1412), der skænkede dem skovene som løn for tapper færd, muligvis i forbindelse med erobringen af en befæstet gård, som skal have ligget tæt på Guldborgsund på sydsiden af Frejlev Å, der hvor senere gården Holmagergård rejstes.  

Det tidligste bevis for bøndernes ret er dog et privilegiebrev udstedt af Christian 2. i 1521, hvori han bekræfter, at bønderne må drive deres svin på olden i deres egne skove uden at betale noget til kongen. Tilsvarende breve blev udstedt i 1528, 1535, 1641, 1666 og i 1670. Desuden har vi mange retsreferater og domme om forhold vedrørende skoven, både fra den tid hvor Frejlev hørte under kronen, nemlig Ålholm Slot, og fra tiden efter at slottet var solgt til Emmerentia von Raben af Frederik 4. i 1726.

Alle disse papirer viser os, hvordan skiftende lensmænd og ejere konstant udfordrede bøndernes ret, men at disse hver gang gik til modangreb og vandt ved hjælp af konge, rigsråd og diverse retsinstanser, helt op til Højesteret.

Drabet på ridefogeden - Knækkerygstenen
Mindst én gang gik det så vidt, at bønderne greb til vold for at få deres ret. Måske var det i lovligt selvforsvar mod en angriber. Det var i 1533, da lensmanden på Ålholm var Jürgen von der Wisch, én blandt mange, som har fået ord for at være bondeplager. Efter en del års våbenstilstand gik han angiveligt i aktion, da Frederik 1. døde og privilegiebrevets bestemmelser måske ikke kunne håndhæves. Begivenhederne kan rekonstrueres således: Med udkommanderet hjælp fra nabobyen Kettinge gik slottets ridefoged i gang med at fælde træer i Frejlevs skove. Bønderne fra Frejlev mødte imidlertid op med høtyve og leer, og naboerne fra Kettinge fortrak skyndsomst. Fogeden havde en luntebøsse med og gjorde anstalter til at skyde. Det var jo en langsom proces, og inden han var klar, blev han stukket ned med en høtyv. Død var han ikke, men resten af bymændene fulgte trop med deres høtyve, og til sidst løftede smeden den mishandlede mand op og brækkede hans ryg på en spids sten. Den dag i dag kan man besigtige Knækkerygstenen, som står på strandengen ud mod Guldborgsund. Det er dog næppe den rigtige sten, for efter alt at dømme foregik drabet en del længere mod vest. 

Skalkekorset
Jürgen von der Wisch lod sine soldater omringe Frejlev og forhindrede bønderne i at passe deres arbejde. Det lykkedes dog 2 af byens indbyggere at undslippe og komme til København, hvor rigets mægtigste mænd var forsamlet for at vælge ny konge. Herredagen udstedte en ordre til Jürgen von der Wisch om at lade bønderne i fred og tiltale dem på rette vis efter loven for manddrab.  

Efter nogle måneder blev Jürgen von der Wisch af andre grunde erstattet af Johan Rantzau som lensmand på Ålholm. Det var midt under Grevens Fejde, så først da der atter var fred i landet, forelagdes sagen for den nye konge Christian 3. Han benådede bønderne, hvis de inden en vis frist leverede 24 kridhvide okser med røde ører til Ålholm. Det lykkedes kun at skaffe 22, og derfor snød de ved at farve ørerne på 2 helt hvide okser røde. Desværre var farven ikke vejrbestandig, så bedraget blev opdaget. Situationen må have moret kongen, for han benådede igen de Frejlev skalke og beordrede dem til at rejse et vejkors til evig markering af deres skam. Korset, Frejlev Skalkekors, står der endnu som et af ganske få vejkors i Danmark. Det har ganske vist været fornyet flere gange, f.eks. i 1862 og senest i 1950'erne, og bymændene i Frejlev synes vist ikke, det er en skamstøtte. De opfatter det snarere som et minde over deres succesfulde modstand mod overmagten gennem mange århundreder. 

Mere om skovene
Oprindeligt var Danmarks skove ejerløse, men blev brugt af alle byens bønder, en alminding. Gradvist tog kongen og adelen kontrollen over skovene. Men i Frejlev fik man altså sine skove som fælles ejendom. I begyndelsen af 1800-tallet blev landsbyfællesskabet efterhånden afløst af selveje, og i den forbindelse blev skovene i 1821 opdelt i lodder, som knyttedes til hver sin gård. Siden da er skovparterne blevet handlet, så det i dag ikke nødvendigvis er gårdene i Frejlev, som ejer skoven. Frejlev har dog stadig sit bylav, og der vælges en oldermand til at opbevare lavskisten, der gamle dage indeholdt byens dyrebare dokumenter.  

Den historie er enestående, men skovene har også en anden kvalitet. Inde i skovene, eller lige udenfor, findes en stor mængde oldtidsminder mindst 3 runddysser, 9 langdysser, 5 jættestuer og 108 bronzealderhøje.

Frejlev Wald - Zurück
Rückenbruchstein -
Schmachkreuz

Der Wald
Der Frejlev Wald hat durch viele Jahrhunderte hindurch ein ungewöhnliches Schicksal gehabt. Die Bauern des Ortes hatten, wie nur ganz wenige in Dänemark, die Eigentumsrechte der Wälder am Rand des Ortes besessen. Obwohl sie sesshaft waren, wie alle anderen Bauern der Inseln.

Einer Sage nach, soll Königin Margrete 1. (1376-1412) ihnen die Wälder geschenkt haben. Der Lohn für tapferes Verhalten bei der Eroberung eines befestigten Hofes, der wahrscheinlich am Guldborgsund lag – an der Südseite des Frejlev Baches – da wo später der Holmegaardhof (Holmagergaard) entstand.

Das früheste Dokument, über das Recht der Bauern ist ein Sonderrechtbrief (Privileg), ausgestellt von Christian 2. im Jahre 1521. Darin wird bestätigt, dass die Bauern ihre Schweine in den Wald zum Fressen der Bucheckern treiben durften, ohne etwas dafür bezahlen zu müssen. In den Jahren 1528,1535, 1641, 1666 und im Jahre 1670 wurden entsprechende Brief erlassen. Außerdem gibt es viele gerichtliche Protokolle und Urteile, die die Wälder betreffen - sowohl vor der Zeit als die Frejlev Bauern noch zur der Krone gehörten, nämlich zum Ålholm Schloss. Als auch das Schloss an Emmerentia von Raben - von Frederik 4. im Jahre 1726 - verkauft wurde. Alle diese Dokumente zeigen, wie wechselnde Lehnsmänner und Eigentümer konstant das Recht der Bauern herausforderten. Diese gingen aber jedes Mal zum Gegenangriff, und gewannen mit Hilfe der Könige, des Reichsrats und diversen gerichtlichen Instanzen, bis zum obersten Gericht.  

Tod des Fronvogtes –
Rückenbruchstein

Mindestens einmal ging es soweit, dass die Bauern mit Gewalt ihr Recht einforderten. Vielleicht war es rechtlich, sich gegen die Angreifer zu verteidigen.

Es war im Jahr 1533, als der Lehnsmann auf Ålholm Jürgen von der Wisch, die Bezeichnung eines Bauernschinders bekam. Nach einigen Jahren des Waffenstillstandes trat er angeblich in Aktion, als Frederik 1. starb und der Sonderrechtbrief vielleicht nicht seiner Bestimmung übergeben werden konnte. Die Begebenheit kann man so rekonstruieren: 

Mit Hilfe der abkommandierten Bauern des Nachbarortes Kettinge, liess der Fronvogt des Schlosses Bäume im Frejlev Wald fällen. Die Bauern von Frejlev kamen inzwischen mit Sensen, Heugabeln und die Nachbarn von Kettinge verschwanden eilig. Der Vogt hatte ein Luntengewehr mit und wollte damit schiessen. Dies dauerte länger, und bevor er dazu parat war, wurde er mit einer Sense erstochen. Tot war er nicht, der Rest der Bauern folgte mit ihren Sensen, und zum Schluss hob der Schmied den misshandelten Mann auf, und brach seinen Rücken auf einem spitzen Stein. Heute kann man den „Knækkerygsten“ Rückenbruchstein sehen, der auf der Strandwiese – Richtung Guldborgsund – steht. Es ist jedoch nicht der richtige Stein, denn der Tod geschah weiter westlich.

Schmachkreuz
Jürgen von der Wisch liess Frejlev von seinen Soldaten umzingeln, sodass die Bauern ihrer Arbeit nicht nachgehen konnten. 2 Einwohner des Dorfes entwischten und konnten nach Kopenhagen kommen. Hier waren die mächtigsten Männer des Reiches versammelt um den neuen König zu wählen. Die Anwesenden stellten einen Befehl an Jürgen von der Wisch aus, der besagte die Bauern in Frieden zu lassen, und sie für vorsätzlichen Mord anzuklagen.

Nach einigen Monaten wurde Jürgen von der Wisch durch Johan Rantzau als Lehensmann auf Ålholm ersetzt. Das geschah während eines Bürgerkrieges. Nachdem wieder Frieden im Lande herrschte, wurde die Anklage dem neuen König Christian 3. vorgelegt. Er begnadigte die Bauern unter der Bedingung, dass sie innerhalb einer gewissen Frist 24 weisse Ochsen mit roten Ohren nach Ålholm liefern sollten. Es gelang den Bauern nur 22 Ochsen zu beschaffen, deshalb schwindelten sie und färbten die Ohren von 2 Ochsen rot. Leider war die Farbe nicht wetterfest, und der Betrug flog auf.  

Die Situation muss den König amüsiert haben, denn er begnadigte die Frejlev Schalke. Sie mussten nun ein Wegkreuz errichten – zur Markierung ihrer Schmach! Das Kreuz, Frejlev Schmachkreuz, steht noch da – eins der wenigen Kreuze in Dänemark. Es wurde allerdings mehrere Male erneuert, zum Beispiel im Jahre 1862 und in den 50iger Jahren. Die Dorfbewohner in Frejlev wussten sicher nicht, dass es sich um ein Schammonument handelte und dies als Warnung dienen sollte. Sie fassten es als ein Erinnerungszeichen ihres erfolgreichen Widerstands gegen die Übermächtigen auf.

Mehr über die Wälder
Ursprünglich hatten Dänemarks Wälder keine Besitzer, sie wurden von allen Bauern der Dörfer benutzt - ein Allgemeingut. Allmählich übernahmen der König und der Adel die Kontrolle über die Wälder. In Frejlev aber bekam man die Wälder als Gemeinschaftseigentum. Anfang des 19. Jahrhunderts wurde die Autonomie der Dörfer durch Eigenbesitz abgelöst. Hierdurch wurden die Wälder in Gebiete aufgeteilt, die zu jedem Hof gehörten. Seitdem werden die Waldgebiete gehandelt, deshalb ist es nicht so, dass die Hofbesitzer in Frejlev automatisch auch Wald besitzen.

Das Dorf hat noch immer eine Stadtinnung, und es wird ein Zunftmeister gewählt, der die Zunftlade aufbewahrt. Sie enthielt früher wertvolle Dokumente.  

Diese Geschichte ist einzigartig, und die Wälder haben noch eine andere Einzigartigkeit zu bieten. In den Wäldern und am Rande, gibt es viele geschichtsträchtige Denkmale zu sehen: Mindestens 3 Runddolmen (Hünengrab), 9 Langdolmen, 5 Ganggräber und 108 Hügel aus der Bronzezeit (500 – 1700 v. Chr.).

Frejlev Wood - Top
Frejlev Wood along the coast of Guldborgsund east of the little village, Frejlev.

The small wood has been common property of the farmers in Frejlev at least since the beginning of the 1600th century. This was very unusual at the time where all forests belonged to the king and nobility. Allegedly Queen Margareth 1st gave the wood to the farmers in return for their help in seizing a local manor house. Today the wood is divided into lots – one for each farm in Frejlev.
There is a multitude of prehistoric relics here – all protected. You can find 5 passage-tombs, about 13 dolmens, and more than 100 Bronze Age burial mounds. The wood is open to the public.

Visit the Info-Café in Nysted to get a leaflet with a map of the wood.

The Broke-back-stone
At the far end of Enghavevej in Frejlev Enghave this big pointed stone is found in the middle of the meadow facing Guldborgsund. According to legend the Broke-back-stone got its name from an incident here back in 1533. The bailiff of Aalholm Castle tried to prevent the farmers from letting their pigs run freely in their wood. This made the Frejlev farmers so angry that together they caught the bailiff and killed him by breaking his back over the stone. Contemporary documents verify that the murder was committed, but somehow the farmers managed to avoid severe punishment. The story about the Skalkekors tells you how…

Skalkekorset - The Cheaters’ Cross
On the south side of Enghavevej east of Frejlev village you find a white cross with an inscription and a date, 1533. It was erected by order of the King to commemorate not so much the murder of the bailiff but the cheating farmers, who tried to escape paying the 12 white oxen with red ears they were fined. The oxen were to be driven to Aalholm Castle before a certain date, but the farmers found it impossible to find so many white oxen with red ears. The last two were all white! The creative farmers decided to paint the ears of the last two oxen red, and off they went towards Aalholm. Unfortunately it started to rain on the way, so their cheating was disclosed.

There is a circle of stones around the cross each with the name of a farm in Frejev of that time. Though the farm houses have been rebuilt several times since then, these names can still be found on many of the farms in and around Frejlev.